Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart
Bodemprocedures

Voorjaar 1994 is AM dan een bodemprocedure tegen KTI begonnen met als eis een Verklaring voor recht, dat KTI geen auteursrecht op Spyro-7902 heeft en dat AM geen geheime know-how van KTI heeft gehad.

Enkele weken later begint KTI dan een procedure op Verkorte Termijn met dezelfde beschuldiging (inbreuk auteursrecht, misbruik geheime know-how, inbreuk database recht) als bij het KG.

NB De Verkorte Termijn procedure is toegestaan slechts op voorwaarde dat alle produkties op de eerste dienende dag geproduceerd moeten worden.

In September 1994 dient AM's advocaat als Dupliek grote delen van theses van de Politecnico met essentiele delen van Spyro en van het belangrijkste onderdeel de Reactietabel. Volgens Italiaans recht zijn de makers van de theses auteursrechthebbende. Blijkbaar lag dit moeilijk bij KTI. Vrijwel direct werd nu mijn advocaat onder druk gezet via de toenmalige moedermij van KTI tw Mannesmann, Duesseldorf. Mannesmann/ KTI regelden een bespreking met iemand van de maatschap van mr Mars. NB Mr Mars was pas recent tot deze maatschap toegetreden.

Begin Januari is dan de zitting gepland voor beide bodemprocedures 94/0661 en 94/0751. Op 23 december 1994 stuurt rechtbankvoorzitter mr JHPJ Willems een fax aan de advocaat van KTI tw mr SdeWit, dat KTI te laat is met indienen van produkties en dat mr SdeWit er rekening mee moet houden, dat deze produkties alsnog zullen worden geweigerd. URL: http://preview.tinyurl.com/2fso588 . Begin Januari 1995(2 dagen voor de zitting !) belt de stagiaire van mr SdeWit dan AM zelf op om te vragen of AM accoord gaat met uitstel van de zitting. Uiteraard stelt AM direct "then and there", dat hij niet accoord gaat met enig uitstel, immers de fax van mr Willems is duidelijk. De volgende dag echter komt de melding, dat advocaat mr SdeWit alsnog ziek is en dat de zitting dus 2 weken wordt uitgesteld. Eea zonder enig nader overleg met AM of zelfs maar afstemmen van datum. Op die zitting wordt dus allereerst door AM aan de orde gesteld de te late produkties van KTI. Echter na enig beraad beslist de rechtbank ter plaatse zonder enige verklaring, dat de te late produkties van KTI alsnog worden geaccepteerd.

Verder meldt voorzitter mr Willems aan AM expliciet, dat AM zijn mond moet houden.

Uiteraard is de beslissing van mr Willems cs onbegrijpelijk.

De conclusie is dat voorzitter JHPJ Willems een onbetrouwbaar en partijdig rechter is.

Bij tussenvonnis werd dan de bewijsopdracht (mbt wie de makers/ auteurs van Spyro software en mbt de beweerde overdracht van rechten) aan AM opgedragen.

Hierop heeft dan de advocaat van AM op 19 April 1996 per rekest nr 96.208 gevraagd om een voorlopig verhoor van getuigen. Merkwaardig genoeg bleek KTI pal tegen te zijn, dat zou je niet verwachten, ALS de beweerde makers en overdracht van rechten zou zijn zoals beweerd.

Echter de rechtbank heeft dan beslist, dat in dit stadium geen voorlopig getuigenverhoor wordt toegelaten......... URL: http://tinyurl.com/2w2qgyn

Uiteraard heeft AM groot belang bij getuigenverhoor in vroeg stadium. Immers getuigen kunnen verdwijnen, info vergeten en getuigen kunnen bewerkt worden. Maar nee, de rechters wilden geen verhoren in 1996. Pas in 2005-2008 konden de getuigen verhoord worden dwz zo'n 10 jaar later.

Justice delayed is justice denied....

Gezien de opstelling van Rb voorzitter Willems is het dan niet verbazingwekkend, dat deze Rb nogal dubieus tgv KTI beslist mbt auteursrecht. Zelfs vergeet de Rb onderscheid te maken tussen de Pyrotec NV (Curaçao) en de (Nederlandse) Pyrotec BV, gemakshalve is dat hetzelfde in het vonnis. Als bewijs zou ook dienen een overeenkomst van Pyrotec BV met de Italianen van November 1994, dat is dan wel NA de dagvaarding. Kortom, de redenering van de rechtbank mbt overdracht van rechten is fout en onzinnig. Wel wordt beslist dat AM geen geheime Spyro know-how van KTI heeft verkregen, hierbij blijkt dat de beschuldiging van KTI slechts laster oftewel “bad mouthing” is.

Gerechtshof - Appel van Bodemprocedures 97/1213 en 97/1214

Bij tussenvonnis van 13 Juli 2000 wordt gesteld dat het Hof aanneemt dat Dente, Ranzi en Losco de makers zijn van Spyro-7902. NB De positie van AM is, dat Dente vrijwel geen Fortran beheerst en dus geen bijdrage aan de Spyro Fortran code kan hebben geleverd. Antolini is waarschijnlijk ook een maker, maar die is door KTI buiten beschouwing gelaten. Meerdere promovendi hebben bijgedragen in de periode 1968-1979.

Het Hof beslist dat bewijsopdracht voor AM is. NB Dat is heel discutabel, dat de bewijsopdracht aan AM wordt toebedeeld. Immers het is standaard praktijk dat de eiser zijn rechten dient te bewijzen. Het Hof gaat er hier a priori er vanuit, dat KTI wel het copyright zou hebben verkregen. Echter bij eindarrest in 2010 corrigeert het Hof deze positie gedeeltelijk door te beslissen, dat KTI geen copyright had voor 1 Januari 1990. Als het Hof dat in 1996/7 zo had beslist, dan had de bewijsopdracht naar KTI moeten gaan. NB Deze correctie door andere rechters van het Hof in 2010 is eigenlijk niet mogelijk. Immers alleen een hogere rechter kan een tussenvonnis vernietigen.

Bij tussen-arrest van 7 April 2005 begaat het Hof weer een Freudiaanse fout door produkties van AM te weigeren, terwijl dit produkties van Technip/ KTI zouden moeten zijn. Na enkele maanden erkent Het Hof ook nu weer de kennelijke fout.

Na verhoor mbt wie de makers van Spyro zijn, stelt het Hof per tussenvonnis van 8 Juni 2006 dat de makers Dente, Ranzi, Losco en ook Pierucci (NB Pierucci was geen co-auteur bij oudere overeenkomst ?!) zijn.

Mede op basis van 2 Agreements van September en November 1994 (dwz NA dagvaarding) komt het Hof tot conclusie dat de rechten correct zijn overgedragen. Tja, de dagvaarding is van voorjaar 1994, zodat Agreements van later datum toch niet bewijzen, dat Technip/ KTI al in voorjaar 1994 de rechten had.

Ook de overdracht van de rechten 1980-1990 van Pyrotec NV is aanvechtbaar, omdat Pyrotec BV wel stelt dat zij Pyrotec NV rechtsgeldig vertegenwoordigt, maar dat is onzinnig. Immers Pyrotec NV is geliquideerd, zonder overdracht van rechten. En ook KTI BV bezat de aandelen van de geliquideerde Pyrotec NV niet.

Bij tussen- arrest van 20 September 2007 laat het Hof dan (eindelijk) verhoor van Dente, Ranzi en Losco toe m.b.t. de beweerde overdracht van rechten. Langzamerhand (na 14 jaar procederen...) wordt duidelijk, dat nu pas mogelijk beweerd wordt, dat Losco zijn rechten vormvrij dwz mondeling in 1989 zou hebben overgedragen. Dat is natuurlijk nogal onzinnig, omdat dat voor Losco een half miljoen Euro waard zou kunnen zijn.... NB Ook bij dagvaarding (en US procedure) is geen sprake van mondelinge overdracht door Losco. Als Losco dan eindelijk verhoord mag worden in 2008, dan is dat 14 jaar na dagvaarding. Eerder in 1995-96 is al gebleken, dat KTI er niet voor terugschrikt om zelfs AM's advocaat mr Huib Mars onder druk te zetten. NB Advocaat Huib Mars is hiervoor veroordeeld door de tuchtrechter. Bijgevolg was het verhoor van Losco weinig bruikbaar. Losco had eerder een verklaring gegeven in 1998 en daarbij niet vermeld, dat hij zijn rechten had overgedragen. Bij verhoor in 2007 stelde Losco dat hij in 1989 aan Dente/ Ranzi had verteld, dat zij mochten doen, wat ze wilden met zijn bijdrage.... Op zich niet geloofwaardig, immers zo werkt toch geen enkele company. Merkwaardig genoeg riep R-C Van Sandick bij het verhoor, dat hij zich dat goed kon voorstellen, dat het zo was gegaan..... Blijkbaar moest deze uitspraak als morele steun voor Technip dienst doen.

NB Eigenlijk zou het Hof het criminele optreden van Technip/ KTI in aanmerking moeten nemen bij beoordeling. Ook zijn er tal van voorbeelden, waaruit blijkt dat Technip/ KTI de waarheid geweld aan doet.

Het volgende (tussen ?)-arrest is bepaald voor eind September 2010.

NB Technip/ KTI maakte pas jaren na dagvaarding melding van mondelinge overdracht van rechten van Losco (via derden !). Dan zou je verwachten, dat Technip/ KTI die mondelinge overdracht toch wel bij Losco zouden verifiëren. Bij verhoor bleek, dat die beweerde mondelinge overdracht nooit is geverifieerd. Echter bij het p-v door r-c Van Sandick werd hiervan geen melding gemaakt.

Wraking

Aangezien het Ge-Hof op vrijwel alle mogelijke manieren de procedure heeft vertraagd (zodat Technip ondertussen eea kon"regelen"...) daarom heeft AM zowel 2X via een Kort Geding alsmede via Wraking gepoogd eindarrest te bespoedigen. Het verzoek tot wraking werd behandeld door de collegas Van der Klooster/ Heemskerk/ Labohm. Dat is als een slager die zijn eigen vlees keurt. Het wrakingsverzoek werd met een irrelevante redenering afgewezen op 15 Jan. 2008.

Zie URL: http://jure.nl/bc2416

Merkwaardig toch dat het Europees Hof er anders over oordeelde. In Juni 2009 werd de Staat der Nederlanden veroordeeld voor de trage behandeling van het Ge-Hof. De conclusie is dan ook, dat deze wrakingscommissie niet objectief is.

Europees Hof - EVRM/ EHRM Procedure tegen de Staat

Aangezien ook het Ge-Hof er een janboel van gemaakt heeft en de procedure vele jaren heeft vertraagd (zodat Technip eea kon "regelen") is advocaat mr De Lauwere namens AM een procedure bij het Europees Hof tegen de staat begonnen.

De Staat (bij monde van Ministerie BuZa) heeft direct het onrechtmatig trage handelen van het Hof erkend. De Staat stelde voor om tot een schikking te komen, maar daar had AM (uiteraard) geen zin in. Immers het wordt tijd, dat duidelijk wordt, dat het Hof in Den Haag niet correct optreedt en partijdig is. Wel werd er door de Staat nog flinke druk uitgeoefend om te schikken, maar er werd door AM niet toegegeven.

In Juni 2009 heeft het EHRM dan de Staat der Nederlanden veroordeeld voor de trage behandeling door het Hof Den Haag. Ook is aangetoond dat de NL wetgeving te kort schiet. Er is geen rechtsmiddel als vereist in Article 13. Ergo, er is geen gesloten stelsel van rechtsmiddelen. De Staat is ook opgedragen voor aanpassing van wetgeving in deze te zorgen. URL: http://preview.tinyurl.com/22jjom2  

Mogelijke verklaring voor de jarenlange vertraging door het Ge-Hof Den Haag:

  1. Er is een flinke kongsi van de "juridische maffia" (advocatuur, rechters en overheid), die poogt Nederland als juridisch centrum op de kaart te zetten. Daarvoor wordt dan oa het Nederlandse auteursrecht flink "opgerekt". Voorbeelden zijn verlenen van auteursrecht op parfum (Lancome vs Kecofa) en auteursrecht op kinetisch schema (Technip vs Goossens). In het recente en bekende "Research handbook on the future of EU copyright" (van leading EU juristen) wordt dan ook kritisch geoordeeld mbt de NL auteursrecht interpretatie: "Further, that the Netherlands is now at odds with other Member States (notably France)..." en "Another example of unwarranted extension is the protection of a 'kinetic scheme' by the Netherlands Supreme Court in Technip Benelux BV v Arie Gerhard Goossens.....". URL: http://tinyurl.com/35pwdft Ergo, kan gesteld worden dat de rechters in deze zaak zelf belang hebben bij beslissing tgv Technip. Immers op deze wijze wordt het Auteursrecht "opgerekt".
  2. Het zou kunnen, dat het Hof Technip/ KTI ter wille wilde zijn. Immers Technip/ KTI heeft gesteld, dat Spyro heel belangrijk is voor de werkgelegenheid.
  3. Ook zou kunnen dat de rechters van het Hof boos zijn op AM, omdat AM in 1996 een klacht heeft ingediend bij mr Van Delden mbt het afgeven van concept-vonnis door KG rechter EJ Numann. NB Afgeven van concept-vonnis zou kunnen betekenen, dat partij KTI het concept-vonnis heeft kunnen redigeren. Aanvankelijk stelde Van Delden, dat AM zich slechts bezighield met stemmingmakerij. Echter na precisering van de klacht moest Van Delden toch toegeven, dat er sprake was van meerdere kardinale fouten - ook in het dictum. Blijkbaar bleef dit (voorlopig...) toch nog zonder gevolgen voor mr Numann. Immers omstreeks 2000 is mr Numann benoemd als raadsheer bij de Hoge Raad. NB Wel is dit ook weer opgebracht in 2011 bij de procedure bij Europees Hof

Europees Hof - EVRM Procedure tegen de Staat obv "Unfair Trial"

Aangezien meerdere rechters (o.a. Numann, Fasseur-van Santen, BC Punt, Dil-Stork, Van Sandick) duidelijk vijandig en partijdig zijn opgetreden, daarom heeft de Vlaamse advocate mr. Liesbet Loos voor mij nog een procedure tegen de Staat der Nederlanden geentameerd mbt "unfair trial". Deze procedure is begonnen in Maart 2011. Jammer genoeg kregen we na 2 jaar te horen, dat deze case niet verder inhoudelijk behandeld kon worden. Het EHRM heeft wel grote ambities, maar geen budget om eea uit te voeren. Hiermede wordt dan nogmaals bewezen, dat er geen sprake is van een zgn "gesloten stelsel van rechtsmiddelen". in theorie bestaat dat wel, maar er is geen budget voor. En wellicht ontbreekt het Europese staten ook aan interesse, dat op "unfair trial" door het EHRM wordt geoordeeld.

0